Dự án thành phần y tế - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

1. Tên dự án: Dự án thành phần y tế - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS
2. Mục tiêu: Hỗ trợ năng lực hệ thống y tế nhằm góp phần cải thiện và duy trì các thành quả trong phòng chống HIV, Lao và Sốt rét

3. Địa điểm: Tỉnh Bắc Giang.

4. Loại dự án:  ODA

5. Thời gian thực hiện: 2011-2017

6. Kinh phí dự án: 1.108.000.000 đồng
 
7.Chủ đầu tư:  Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét,
 
8. Tình trạng dự án:  DA đang triển khai