Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Yên Thế.

Số 1092/QĐ-UBND ngày 08/8/2011

Địa điểm: huyện Yên Thế

Loại dự án:  Xây dựng
 
Chủ đầu tư:  Sở Y tế
 
Tổng mức đầu tư:  10989
 
Tình trạng dự án:  DA đang triển khai