Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Tân Yên

Số 1093/QĐ-UBND ngày 08/8/2012

Địa điểm: huyện Tân Yên.

Loại dự án:  Xây dựng

Chủ đầu tư:  Sở Y tế
 
Tổng mức đầu tư:  10725 triệu đồng
 
Tình trạng dự án:  DA đang triển khai