Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang

Số 1094/QĐ-UBND ngày 08/8/2012

Địa điểm: TP Bắc Giang.

Loại dự án:  Xây dựng

Chủ đầu tư:  Sở Y tế
 
Tổng mức đầu tư:  16760 triệu đồng.
 
Tình trạng dự án:  DA đang triển khai