Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang

1.Tên dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang

2. Mục tiêu: C
ải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền

3. Địa điểm: Thành phố Bắc Giang

4. Loại dự án:  Vốn ngân sách nhà nước

5. Thời gian thực hiện: 2017-2021

6. Kinh phí dự án: 64,000 triệu đồng

7.Chủ đầu tư:  Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bắc Giang


8. Tình trạng dự án:  DA đang triển khai