Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

1. Tên dự án: Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

2. Mục tiêu: Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế phát sinh từ các bệnh viện tại Việt Nam, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân

3. Địa điểm: Tỉnh Bắc Giang.

4. Loại dự án:  ODA

5. Thời gian thực hiện: 2011-2019

6. Kinh phí dự án: 3.000.000 USD
 
7.Chủ đầu tư:  Ngân hàng Thế giới (WB)
 
8. Tình trạng dự án:  DA đang triển khai