Bắc Giang: Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Bắc Giang: Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Để bảo đảm “nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước (QLNN)”, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản về triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP).
Để bảo đảm “nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước (QLNN)”, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản về triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP).
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành quản lý điều kiện bảo đảm
ATTP đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Ảnh: BGP/Diệu Hoa

Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ chung: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của tỉnh.

Chủ động rà soát các văn bản phân công, phân cấp QLNN về ATTP theo lĩnh vực của từng ngành; đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Chỉ đạo, triển khai việc quản lý, kiểm soát điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định đối với các cơ sở thực phẩm, các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của từng ngành theo quy định tại Phụ lục II, III, IV kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Tổ chức triển khai cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở thực phẩm được phân cấp quản lý theo quy định của Luật ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trừ các cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được quy định tại Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, Sở NN&PTNT tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; tổ chức lưu trữ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố theo quy định.

Sở Công Thương tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; tổ chức lưu trữ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố theo quy định.

Sở Y tế tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; tổ chức lưu trữ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai việc quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Diệu Hoa

Nguồn tin: bacgiang.gov.vn