DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ

Số TT Tên Đơn vị Địa chỉ Ngày ban hành Ghi chú
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Số 45 - Đường Nghĩa long - Phường Trần Phú - TP Bắc Giang

02/6/2017

 
2    

 

 
3