Bắc Giang thành lập Trung tâm Y tế 10 huyện, thành phố

Ngày 28/12/2018, Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành các Quyết định về việc thành lập các khoa, phòng và trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế 10 huyện, thành phố.
          Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 296/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bắc Giang, ngày 28/12/2018, Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành các Quyết định về việc thành lập các khoa, phòng và trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế 10 huyện, thành phố.
          Theo đó, từ ngày 01/01/2019, các khoa, phòng và TYT xã, phường, thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố được thành lập mới và đi vào hoạt động. Trung tâm Y tế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện, thành phố.
          Các Trung tâm Y tế được thành lập có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
           Ngày 28/12/2018, Giám đốc Sở Y tế đã ký các quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế 10 huyện, thành phố.
           Danh sách thành lập các khoa, phòng và TYT trực thuộc TTYT các huyện, thành phố cụ thể như sau: (Xem trong File đính kèm)

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Phú - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang