Sở Y tế Bắc Giang: Tăng cường công tác Quản lý chất thải y tế

Sở Y tế Bắc Giang: Tăng cường công tác Quản lý chất thải y tế
Trong thời gian qua, tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập việc quản lý, thu gom xử lý chất thải y tế chưa được chặt chẽ gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe người dân. Để khắc phục tình trạng trên và nghiêm túc thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
Trong thời gian qua, tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập việc quản lý, thu gom xử lý chất thải y tế chưa được chặt chẽ gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe người dân. Để khắc phục tình trạng trên và nghiêm túc thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn  thực hiện nghiêm một số nội dung sau:


Phân loại và xử ý rác thải y tế theo đúng quy định
 
Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh: Phân định, phân loại, thu gom, thu giữ, giảm thiểu, tái chế chất thải nguy hại và chất thải y tế thông thường; Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế; Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và hồ sơ chất thải y tế. Đơn vị nào không đủ điều kiện để xử lý chất thải y tế thì phải tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý đã được cấp phép theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý chất thải y tế của đơn vị nộp bản sao và lưu tại hồ sơ cấp giấy phép hoạt động.
Phòng Y tế huyện, thành phố: thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thuộc địa bàn quản lý về việc chấp hành quy định về quản lý chất thải y tế theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị không nghiêm túc chấp hành thực hiện theo quy định của nhà nước hiện hành.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang