Sở Y tế tăng cường quản lý sức khoẻ người lao động

Sở Y tế tăng cường quản lý sức khoẻ người lao động
Để tăng cường quản lý sức khoẻ người lao động, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm việc khám sức khoẻ cho người lao động:
Để tăng cường quản lý sức khoẻ người lao động, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm việc khám sức khoẻ cho người lao động:


Khám sức khoẻ định kì cho người lao động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
 
Đối với đơn vị sử dụng người lao động, hàng năm phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi (theo quy định của Luật Người Cao tuổi số 39/2009/QH12, ngày 23/11/2009, người cao tuổi là người từ 60 tuổi trở lên) phải được khám sức khoẻ ít nhất 06 tháng một lần. Người sử dụng lao động phải quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động và hồ sơ quản lý khám sức khoẻ định kỳ của người lao động được lưu tại hồ sơ cá nhân. Giấy chứng nhận sức khoẻ cho người lao động chỉ có hiệu lực khi thực hiện tại các đơn vị đã được Sở y tế chấp thuận đủ điều kiện khám sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.
Đối với các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập, phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ đến cán bộ, nhân viên được biết và chấp hành thực hiện. Khi đơn vị có đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị y tế và điều kiện khác theo quy định phải lập hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khoẻ gửi đến Sở Y tế để thẩm định, nếu đơn vị đủ điều kiện Sở Y tế sẽ thông báo tại cổng điện tử của ngành.
Nghiêm cấm các đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động hoặc cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ người lao động khi chưa được Sở Y tế chấp thuận đủ điều kiện khám sức khoẻ; cấp Giấy khám sức khoẻ khi không có người đến khám hoặc người khám, ký thay người đăng ký trong hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khoẻ…
Đối với Phòng Y tế huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân việc chấp hành thực hiện quy định trên của Bộ Y tế ban hành.

Tác giả bài viết: Trần Thị Việt Nga, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang