Tăng cường quản lý nhà nước về quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc trách nhiệm Ngành y tế

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung:
       Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung:
Phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-Tg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Chỉ thị số 08/CT-BYT; Luật Quảng cáo; Công văn số 1382/SYT-NVY ngày 25/8/2017 của Sở Y tế Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý quảng cáo...
       Bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực đảm bảo cho việc quản lý các hoạt động quảng cáo; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
       Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt truyền thông và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.
Định kỳ báo cáo kết quả triển khai về Sở Y tế (Thanh tra Sở) để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hoà - TTKS bệnh tật